Društvo ACI Slovenija je na svoji  26. letni Skupščini v Portorožu, 15. junija 2018 sprejelo sklep o spremembi znaka društva in pristojnosti določanja članarine in s tem spremembe 2., 16., 19. in 32.,  člena  Temeljnega akta društva:

 

DRUŠTVO ACI SLOVENIJA
ZDRUŽENJE UDELEŽENCEV FINANČNIH TRGOV

Oziroma skrajšano ime:

DRUŠTVO ACI SLOVENIJA

ki sprejema sledeča pravila društva:

 

I. SPLOŠNE ODLOČBE

1. člen

Ime društva je DRUŠTVO ACI SLOVENIJA, ZDRUŽENJE UDELEŽENCEV FINANČNIH TRGOV, skrajšano ime DRUŠTVO ACI SLOVENIJA. Društvo ima sedež v Ljubljani, NLB d.d.,  Trg republike 2, VIII. nadstropje  in deluje na območju Republike Slovenije.

2. člen

Znak in pečat  je sestavljen iz napisa DRUŠTVO ACI SLOVENIJA, združenje udeležencev finančnih trgov, ustanovljeno 1992 . Pečat je kvadratne oblike v velikosti 3 krat 3 cm.

Ob napisu je simbol  z ozadjem zemeljske oble v rumeni barvi. Napis  ACI, SLOVENIJA in združenje udeležencev finančnih trgov, ustanovljeno 1992 so  v modri barvi, kjer je ob napisu SLOVENIJA dodana zastava Republike Slovenije.

Društvo je prostovoljno združenje občanov s stalnim prebivališčem v RS, ki so zaposleni v bankah ali drugih finančnih organizacijah, katerih delo urejajo in kontrolirajo pristojne nadzorne institucije in so se združili z namenom druženja, izmenjave izkušenj ter dopolnilnega izobraževanja s področja trgovanja s finančnimi instrumenti.

Naloge društva so: organizacija strokovnih srečanj, skrb za izobraževanje članov doma in v tujini.

3. člen

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost te tuje  ali mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

4. člen

Delo društva temelji na demokratičnih načelih in javnosti. Delo društva in njegovih organov je javno

5. člen

Društvo o svojem delovanju obvešča širšo in ožjo javnost

 1. Ožjo javnost obvešča:
 • Z objavljanjem vabil in zapisov na oglasni deski v društvenih prostorih
 • Z izdajo internega glasila društva
 • S tem, da so vsi zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva
 1. Širšo javnost obvešča:
 • S tem, da so seje organov društva javne in da se nanje lahko vabijo novinarji ter druge osebe, ki izkažejo tak interes
 • Prek sredstev javnega obveščanja
 • Z organizacijo tiskovnih konferenc, okroglih miz

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij je odgovoren predsednik društva.

 

II. ČLANSTVO

6. člen

Društvo ima redne in častne člane. Članstvo je prostovoljno. Redni član lahko postane vsakdo, ki na svojem delovnem mestu v banki ali drugi finančni instituciji, katere delo urejajo pristojne nadzorne institucije, trguje s finančnimi instrumenti oz. se ukvarja s posli, ki so kakorkoli povezani s finančnimi instrumenti in je izrazil željo, postati član društva.

Naziv častnega člana podeli skupščina na predlog predsedstva rednemu članu, ki je veliko prispeval k uspešnemu delu društva. Častno članstvo pa lahko skupščina podeli tudi nečlanu, ki je veliko prispeval k razvoju dejavnosti deviznega trgovanja v Republiki Sloveniji. Častni član nima pravice odločanja in ne more biti izvoljen v organe društva.

7. člen

Za članstvo lahko zaprosi vsak trgovec s finančnimi instrumenti.

8. člen

Pravice članov društva so:

 • Da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • Da sodelujejo pri delu društva
 • Da dajejo predloge in sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog
 • Da sooblikujejo usmeritev in predlagajo naloge društva v skladu s temi pravili
 • Da sprejemajo pohvale v društvu za dosežene uspehe

 

9. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • Da volijo in so izvoljeni v organe društva
 • Da sodelujejo pri delu organov društva
 • Da spoštujejo ta pravila ter odločitve in sklepe organov društva
 • Da z osebnim prizadevanje in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva
 • Da ne škodujejo ugledu društva
 • Da redno plačujejo članarino

10. člen

Pravice in dolžnosti članov društva so častne.
Za svoje delo člani društva ne prejemajo plačila.

11. člen

Prenehanje članstva:

Članstvo v društvu preneha na podlagi:

 • Pisne lastne želje (izstop)
 • Neplačilu članarine za tekoče leto v 30 dneh po prejemu pisnega opomina
 • Sklep častnega razsodišča o izključitvi člana
 • Prenosa stalnega bivališča izven Republike Slovenije

 

III. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

12. člen

Organi društva so:

 • Skupščina
 • Predsedstvo
 • Nadzorni odbor
 • Častno razsodišče

Članstvo v predsedstvu, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču se med seboj izključuje.

 

SKUPŠČINA

13. člen

Skupščina društva je najvišji organ društva in voli njegove druge organe. Sestavljajo jo vsi člani društva.

14. člen

Skupščina je lahko redna, izredna ali korespondenčna z uporabo elektronskih sredstev (elektronska pošta, telefaks, telefon itd.). Redno skupščino sklicuje predsednik oz. podpredsednik društva najmanj enkrat letno. Izredna skupščina ali korespondenčna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo predsednik na pobudo predsedstva, na zahtevo najmanj ene tretjine članov in na zahtevo nadzornega odbora. Zahteva za sklic izredne ali korespondenčne seje skupščine mora biti podana predsedniku najmanj mesec dni pred dnevom seje. Predsednik oz. podpredsednik predsedstva mora sklicati izredno ali korespondenčno skupščino z napovedanim dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom seje. Izredna ali korespondenčna skupščina lahko sklepa samo o stvari, za katero je sklicana. Če predsednik ne skliče izredne ali korespondenčne skupščine v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic, jo skliče predlagatelj sam.

Seje skupščine vodi predsednik predsedstva, v primeru njegove odsotnosti ga vodi podpredsednik. Sklepi so sprejeti ob prisotnosti več kot polovice članov, za njihov sprejem je potrebna navadna večina prisotnih.

Volitve v organe društva, odločanje o spremembah pravil društva in odločanju o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča je tajno. Za sprejem odločitve je v teh primerih potrebna 2/3 večina vseh rednih članov društva.

15. člen

Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, dokler le-ta ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko in druge delovne organe.

V primeru korespondenčne skupščine predsednik predsedstva že vnaprej pripravi dnevni red s predlogi sklepov, o katerih nato člani odločajo korespondenčno, pri čemer se ostale določbe, ki urejajo redno in izredno skupščino, uporabljajo tudi za korespondenčno skupščino.

16. člen

Skupščina:

 • Sklepa o dnevnem redu
 • Razpravlja o delu in poročilih predsedstva in nadzornega odbora in sklepa o njih
 • Sprejema delovni program društva
 • Sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto
 • Sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge splošne akte društva
 • Z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče
 • Odloča o prenehanju in združitvi društva

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overovitelja zapisnika in zapisnikar.

Predsedstvo:

17. člen

Predsedstvo je izvršilni organ društva ter opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina in zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Seje predsedstva so javne.

Predsedstvo se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika, podpredsednika, sekretarja in blagajnika.

Predsedstvo sestavlja 7 članov.

18. člen

Predsedstvo sestavljajo:

 • Predsednik
 • Podpredsednik
 • Sekretar
 • Blagajnik
 • Trije člani

Člane predsedstva voli skupščina za dobo treh let. V  kolikor član predsedstva odstopi, lahko predsedstvo kooptira novega člana, vendar ne več kot tri. Eventualne zamenjave mora naknadno potrditi skupščina. Seje predsedstva skliče predsednik oz. podpredsednik na svojo pobudo oz. na predlog kateregakoli člana predsedstva. V koliko predsednik oz. podpredsednik ne skliče seje v 14 dneh po predložitvi predloga, ima katerikoli član predsedstva pravico sklicati sejo.

Sklepi predsedstva so sprejeti z navadno večino, prisotni morajo biti najmanj 4 člani predsedstva. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsedujočega.

Za svoje delo je predsedstvo odgovorno skupščini

Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje pododbore. Naloge, število članov in predsednika pododbora določi predsedstvo. Člani pododbor so lahko le člani društva. Za svoje delo so pododbori odgovorni predsedstvu. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri pododboru zunanje sodelavce.

19. člen

Naloge predsedstva društva so:

 • Sklicuje skupščino
 • Pripravlja predloge za spremembe pravil
 • Pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun
 • Vodi evidenco članov
 • Skrbi za materialno in finančno poslovanje in za sredstva društva ter predlaga skupščini višino članarine
 • Neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva.
 • Sprejema v članstvo društva
 • Imenuje različne pododbore, ki so zadolženi za posamezne naloge
 • Upravlja s premoženjem društva
 • Določa višino članarine

20. člen

 Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik predsedstva in ga izvoli skupščina za dobo treh let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in predsedstvu.

Sekretar društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacije med organi društva skrbi sekretar društva, ki ga izvoli predsedstvo za dobo treh let izmed svojih članov. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in skupščini.

Nadzorni odbor

21. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov društva. Voli jih skupščina za dobo treh let. Iz svoje sredine izvoli nadzorni odbor predsednika.

22. člen

Nadzorni odbor nadzira finančno poslovanje društva, skrbi za javnost dela društva ter spremlja delo predsedstva. Nadzorni odbor daje soglasje k letnemu finančnemu poročilu društva in je odgovoren skupščini društva. Veljavne sklepe sprejema, če so prisotni trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva član nadzornega odbora. Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren skupščini.

Častno razsodišče

23. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za dobo treh let. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani med seboj. Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

24. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

 • Kršitve odločb pravil
 • Nevestno in lahkomiselno sprejemanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
 • Neizvrševanje sklepov organov društva
 • Dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

25. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče, so:

 • Opomin
 • Javni opomin
 • Izključitev

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico do pritožbe skupščini kot drugostopenjskemu organu.

IV. FINANČNO IN MATERIALNOPOSLOVANJE DRUŠTVA

26. člen

Viri dohodkov:

 • Članarina
 • Darila, volila
 • Drugi viri

Višino članarine določi skupščina enkrat letno

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

27. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj poslovni račun pri NLB d.d. Podružnica Ljubljana Center. Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanja društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

28. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Odredbodajalec je predsednik predsedstva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi predsedstvo.

29. člen

Člani društva in organi društva so materialno odgovorni za kakršnokoli škodo, ki jo povzročijo društvu.

V. KONČNE DOLOČBE

30. člen

Društvo preneha

 • S sklepom skupščine z dvotretjinsko večino prisotnih članov
 • Po zakonu

31. člen

V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva Rdečemu križu Slovenije.

32. člen

Ta pravila so bila sprejeta dne 20.04.1995, dopolnjena 07.06.1996, 20.02.2004, 13.06.2009,  15.06.2013 in 15.6.2018 ter veljajo takoj, začnejo pa se uporabljati, ko pristojni upravni organ ugotovi, da so v skladu z Zakonom o društvih.

Matjaž Stritih
Predsednik